Regulamin szkoleń otwartych

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
4. W przypadku szkoleń informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 10 dni przed planowanym rozpoczęciem.
5. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).
6. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademia Rozwoju Kompetencji.
7. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
8. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
9. Wpłaty należy dokonać na konto Akademii Rozwoju Kompetencji lub przez system online Evenea, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu.
10. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora
12. Uczestnicy na zakończenie otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia
13. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
14. Zasady składania reklamacji:
a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy ark@ark-doradztwo.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od firmy Akademia Rozwoju Kompetencji,
e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których firma Akademia Rozwoju Kompetencji ma roszczenia finansowe.
15. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest firma Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin z siedzibą w Dąbrówce (62-070), ul. Cisowa 3/12
16. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia.
17. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 
 

Kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń


lub zadzwoń +48 61 646 04 97

Używamy Cookies